Skip to main content

Full text of "[Yonah boreaḥ] [microform] = Jona fugiens ex Jon. I. v. 1.2.3. in academia Lipsiensi ..."

See other formats


?K- -t. . .■'■- ■^■■''■•""^■''WIWS?!^ 
■:-''-'S0S^7-^ ikCAPEMIA LlPSlE 

SUPERIORUMP SUB PRjESj M. 

Thurin 

4, FIL Jun, Anm 
H. L. Q^ 

Eruditorum £ 

^roponitu 

ChristophoroH 

B.A.&Philof.Bacc. & :"N. LIPSI. 
Litcris Christi in'^"^^: 
m 
iPSlENSr 

RUMPERMISSU, 

■■■■ '•■■ ■4, 

PRJSSIDiO- 

Dn. 

seorgO 

Thuring. 

»• Jmo M, DCC,TL 
L. Q:^ C. 

orum Exarnini 

^roponitur l 

^l 

HOtmBNER-O, 

Bacc. & SS.Thcol. Srad Vr.Sil. LIFSIJE, 
HRISTIANI G62L \ 1 


I ! /j. );)•.' .v\^V'' > PJLMLO^VIUU. noadjpce mltu^ qu(e 
fnonere wluimus ianMquam i- 
^fam Dtjpufation&m pefctir- 
ras. Cumedjitprcffammumndtura ut 
verhd ciicanty quidtotiiS contmedt lihel" 
lus; ceqvum efje judicavimm ut&ipau- 
cis proponam0 y^Utd in totciDiJputaito-' 
ne prcejliterimus. Hunc nohis prcefi- 
xum hahuimus Jcopum, ut ex Rahhino- 
rumjcriptis Jententias varias de Fuga 
Jonce hauriam0 ^ idiomate latinopro- 
ponavnus. PreJJo quandoque pede eos 
fequimur, quandoque autem commodio- 
rem phraftnlatinam adhihemus. Duo 
inprimis momentapenfltavimus , caujas 
nimirum , oh quamje Jona in fugarfu 
conjecerit, &phrafeosiUius, fugere Ifa- 
ciQDoiidnxexp^licationem. Prius qu^vi- 

mus *■• • 

mustn Rahymts^eorum^ue propriavef' 
ha appojuinius , mn tarnenmgleBts No- 
Jlratiuni Interpretum opinionihus. Ws 
adjicimus nojlrumjudiciuiniquodtamefi 
^Mo henevolojudicig relinguimus, Po- 
JlerimtexJ^^(m^us,drabtcUy S^naca^ 

C^aldatc&0 j^b0ican^:e7wc^^^ 
Etquamms InterpreMmfint^^msmn 

improbemus.iJwMs tanwnJugeTe dfacie 

f, dkripen 

cumjonatn^ 
W T^arJcMfch ^(tfhimus ^Jed 
fnodum prioris nuUfbi mdera Jkperejje 

eogno^vimus ; JicpoJieriorislom^M 
fmWtnAfrica&inHifpaniaWCfU^^ 
■mpnjirantur^ Mt ejus ac^pmata inqui/l- 
tionqftrumfcopumexceferit, fHm-prio^ 
ris amplitudmem miratijumusy ^pojle' 
riorisjitum Bochartp deUneandum reU- 

imus. Vak MJ^e ^ hni0^ nos ex^. 

cipejudiciQ^ i fsVania 
i ; I- >i'7l;s!i".» E fugajonse ^£t\^} primoltaHmloco /iiiandi 
. tamdiviAuiii, quodfugam anteceffit, confi- 
derabinius. CoiililiumD E I de Jona a4 Ni- 
i)ivit^s mifterido , erat equidem^ 
* malitiaikriiehProphetse facliitn eft,ut eo fpre- 
tp ffe n:?.agnp cpntaniiriaYei^t pecc^tb. Legimu^ hoc in pri- 
mis duobiis y0r(icuMs verbis fedu^^ in^uifitiorie dig^ 

> T » r» • T-s-:y> j Tp «t j - > • "»• ♦■»•»1* v Jf 

S ^:sb Dr\V*i qui ex!meritfe Sdhriiidii" his Vei-feiis latiiii^ ex- 

l.r-r.'! iT^T*'^ 'f "*■'■■ :■.'.■ ■•■■•■,"'■ ; "r : ■i!''' :' ■'■''<!' ■,'■ " ■ . ; - 

^Jmkhaiy dicendo: Surge^aH adNimveny urhem magnam ^if 
clama contra eam,^ (ittia afcendit malitia eorum corammt^. 
Ai>glushunc iri riiodum tranftulit : Ncr^ tbe -^ord oftbeLord 
C/ime unltojqmj^^^^^ Arife^^qio Ni^ 

n^eh tha:t^eal:city^mdcry againf it ^ for their r^ick^dmsf 
is come up before me\ Plures verfiories nbn adducemus, 
cum in fequentibus data occafione adducendae (int. Progre- 
deremur l^atimadDominummandantem^quemmagno mn^ 
nomine infignitum deprehendimus, fed fepofito hoc, cum ali- 
bi eKcuflum fit^r nos retinet prima hujus prophetia^ litera 1, 
• , . ' A quar^ Junio & Tretneilio <^^^/»2 , 1 £m£^ 

qiiidam dic^nt,™ndil^a 

ptumeffe. Sedhis calculum noftrum adjicerenon poffumus, 
cum alium quoque librum in Codice facro reperiamus, ab ea- 
dem literal incipientem. -^Legimus enimRuth.L verf.l. 

.&c, ta^toatyn m^ ■^o^n W/ ■ - 

, ,■■ ■#-•■• •■•>■ )^:' j ■• • ; -'■ '•;■■*": ■-■;;;;'''(■!■■'■■',■■■'' ■-. ■• .'■ ,' 

Ih c:drilpe<5|tum pbdus p|rc)Ueat Prppheta ipfe , qui r^ JK'» 
'iTVON \;2 appellatur. Columjbae pQrhen r^iT» in facris li- 
teri? alias impolltiim eft^ qupd onum tra^it ex radice lr^J> 

corpus y l defifauqa vit , pr^^cipii^ j^e pauperibus , p iipillis , vi- 
duis &c. Sic Jcrerii. L. v. i6, ExfiindUe femmntem ex Ba* 
hel^ t^ prehendentem falcem in ■ tempore mejjis iihrt iJSd 
i^J^in propter gUdmm opprimentem. Cum vero coJurnbse 
fata deprae^^^tur^imm^^ 

ideo hpc npmen ipfis imppfitum vicietur. ^ Contextus hanc 
Appellativi jignificatibhem h. I. adniitf ere noh yult,prbjpnum 
effe &fequens verbum& integra hiftoria probat. Propheta 
Jonaappeliatur obfimihtudinem vel fimpficitatis vel vit^ in- 
nocentiae,quamcumcolumba habuit. Necignotumeft Se- 
miramidlcolumbae moiitanae nomen attribqtuni effe, cpnL 
Bpchart. Gepgr, Sacra. L. If . cap.XL p. m. %i\. 

'■ ■ % ill. ■■ 

Ulteriori examinipaternoftri Prophetse fiftitur, dicitur 
cnim inPN P ^"J"setiamILReg.XIV,.2y. mentio fada eft, 
hpc eqtn, ■^ddtomehtp, qfipd, "l^m i;^D ex Gad ehepher. 

Raba ;^ib1 Ba^py^di^^ feq!ietlti|us v^feis dt hoc 

©•Din -jri&a a)PDC iPi t'^)V'p o:?5'?' i:? J^a: f»)^ »3 pSjjr pjc)^ trnc 
*JDvt:i pj)^ "jc^ f^*3st) ' *p)if} p b:>v iy^v r3 *557 ^t^f> if^-jc 'ni^ d W3 

t>t>\ ♦jS '5*7.. >n^ •75R ^PJ OCP 'siPDC WD t>'^, pipf :pip3 t)P &)pP!:') 

: pii5TP v2f>i •^cj^p fp*? |)7(' ppv 'J*? )37pi Quae verba 
fequenti latino idiomate proponimus: Dicunt MagiflrinQ" 
firi pi£. memoridiy quod Jgna filius Amithai fit ex tribuJjJerj 
filiws muUeris , qu^fiufientavit Elihu , ^ hic di^uj fuit mor^ 
tutis^queni excitdvit Elihu^ & Rabbi jokanan dicit , quod fit ex 
ttibuSebiilonjqutdvatkindtm 

quemddmodum fcrtpium eil' in tibro Regfim TL i?^^. Xlv 2^. 
ficundum.Ferbum Dornini D EIisrdetis,qullocutm eli per /?/•- 
^umfiuum Jonam filiurn Amithai y Frophet^yqui ex Gad che- 
phery(f hic Jocuf efiin h^reditate $e.bulon^ quemadmodum (cri- 
jpium eBJopXJXyis-Je^ 

i^ , docuitnQ^sKabiii Jokandnymatei^.ejusfm^^ (f pater 

:€jtls ex Sebulohy $ententiaeil)^ qui^Sarep^t^ inuiieris fi- 
lius fitjonajdccafiohe dedirie vicietur vpx Amitthaijhsec, cum a 
radice JDN .6c;?^pis defcen^dat, v^racqirifiignificat:. Sufci- 
^to ^hini filiOj^iS^re^tah^ mWierdi:^;): adlEli^itj , J^m cog^oiji^ 
^'J^oiw Mti^^-r^^ 'X;r^.(f/verbum^.Do- 

mini inore ^mveriJi^^X^ 

movitiutvocabulum ''HSn .pro Appeilajdvo habuerit^ Quae 
tamen fenteritia nullo riititur firm^o j:alo, expreffis enim verbis 
le^imus eyin:^ fuifife ex urbe Gath chepher in tribu Sabulon fi- 
ta,cum ^airepta in Phqeiaicia invehiatur.; Pofteriorem i^nten- 
tiamfiiam eti^ni facit R. Dayid Kimchiin; Comment.4nh4. 
|)i)3i pip3) yy^ J?p *^'^ wt^ pj . 'D t'^'):^, |P pbt P5CP ^»?) t>j ^♦:j3j 
• pip t^py wf VI ^i^T^-it )PD '0'^ UicProph^t^fuitextribaSa^ 

^ ^ hulon^ pofitfi (it/B.Tafnbvlus mibhem reddit','4vip Sia^itrecog svsKet 
fadunl efle ftatuit in Commment. iri Ii* l 

■ '■ /■ • -§.iv/ ' ' . .., ..... 

In ipfi^ riiMdati verbis locum ^ 
tiif , inprimis riotatu digitiiih jiiclicamus ., '0mifjHs bmhibu^, 
qiige huMdifficuitatfe labbrariti- 'Nomerihrijus loci efi: rili*fi3 
Syr. 1q-i.-,.»::.j^ E tyinologiam hujus vocis cxcuffit Bochaftus 

Geogr«S.L.IV. c.XX.p/ni.i^i. Autor crii^^^^^ 
teriti^m^Niriiveri efle quafi hlj~p2 Nin-^^ 
riem Nirii^ ut v6x ex ■riom;irie p^^ Nini & Radice jT^P 

tefedit , marifit, habitavitjcomppriatiir. Relinquimus itaque 
cum Tafriovib Juniririi , qui i^ ex Q^^.3^deducit, deficieri- 
tibus mariifeftis d6nv^ti6riis veftigiis. Retineat etiam Grb- 
tiiis {uarii de Jbi)i b|)iriiMjdri^ , c^ h* I. ft>yere 

Videtuf i riarit dic^rfe" qribd Tbri'i hoffi Gr aecia prti fishifi'^ 
' taHbricrii hjibfetejjbifit^ cSutri ap.' gt^aecbs A^^tei jA.riffihaonidae 
ihVeriti' firit y^flrSeH^^iar^^ c€ri ^qriod 

Toria nbri nifl irifbleritef a nv deriv^fi pbilit Niriif od, cjuerii 
Ckronolbgi etiam 3Hurii 3|>|^ellarit5 hujus urbis exft^ 
bfetur.^ Kx^tsM^bM^b^ 

i:ap.X/Gcri. p;ni; 252. hanc f^fent jarii Euiebii valde ^babi- 
^^m apptlla t V dicitqu^ qrioid^ Carii ^pJeMiitl^ brilrics ft ^aritrif 
Ghronbgfaphi&Hrftorici; Hirie eii, qrib^ 
V.11. cap.Xv Gemnomeri]\flurripriaccipi^ritj$fop^^ 
mirie yiri alicujus fic di£tra •pbfteris;S€fmtf |fe^ 
B« teriraE^iilius , qua^ abto '^^l^W^^^^M MStaMit^^quahi 
occupall^^Nimfo^um^iigriiflcafi cfenf^rif^^ ribri ^britenths 
limitibas prioribus , eam im^^xt^ & ibi condidit Ninevem , 
^U2e fic difta friit ^ filio ejus Nino. Situm hujus urbis irtve- 

fti- ex>iejasit^rbis GoiJigere lkmyFromde;om?^ihise:^^ iri- 
quit ;, hoc mtim fcmusjms hacin parte nihilfcire certi\ doncs 
ahmdeflus lucis affulgeat, rantitm hoc conflat^Ninum ad 
Tigrim fuijfe verfus.ortum , nec procul a Lycofumine^fede^ 
quafarte Lyci^ anadextrisautafmjirisres eft adhuc in am" 
biguOi ■ ! Ita compleri oportuit Prophet^ Nahum4 de hac urbe va- 
ticiniac. L v. 8 ' ^HD^pD nW^' >— iSd confummationem^ 
faciet loci ejus ^ id eft Niniven DEus ita delebit ^ ut ne locum 
quidem quisquam agniturus ft, EtCap.III,!/. yOT t^Sl 
• ^-^''H yf^^^P f^ non agnitus eft locus ejus^ ubi fuerint Nini- 
vitx. Hinc merito Aben Efrae verba idem fentientis adjici- 
inus ex Comment. ejus in h. loc. (^♦t» •^jpf) pi:^p p'3 M5'3 
t''''^'?)/) . pfj-^ps^ <?'?> o D'*7Pi^ \v pb^ i(''?c» »psm pa^-jp ov^ 
i'p7' fi ♦D:f'i h. e. Ninilfe domus regni fl)e Regia Jjffyriorum-i 
eftiila hodie luaftatayi^ Sapienteslsraelis interr^ Ipni^ ej[fs 
dicunt^ (^ diBam efte Urtih y quodiego nefcio, 

r^.,, : ',./■ .;■. ■';. SvV.:^^,. ', . : ^ ■..,•■ . 

' Hanc lirbem quondam infigni claruifle amplitudine; et 
iioftro Propheta etiaili difcere poiTlimus , tria praecipue ad- 
ducuntur hli(^menta,;ex quibus egregia ejus maghitudo app^- 
ret. DEus eafti appellat^ f^SlJsh Wn urbem illam ma* 
snSm. CaA^W. v.j.h^c^ihveniuntur verba 1^^ nn^il tC\y^^ 

'■J-^'\ ; ■■ •■•■*■..'■,*■■'>■■■■' -'>v->-''- '"'■^'i^ . •■■ V ^''r ' ■ -r''' ■ ' •■^ ■^'■-' ■ " 'y. • 
rta^^br htr^TO „"^7/1,0 CZa-inilNb nilJ; Nineve eraturbs 

'- 1 ■ .■ .■ ■«T . V-. .V .?■. f - — :■ - , . ..-■■«. .^, . 

magna DEo yitmeris trium dierum* Necftcri tantum,fed 
& prpfanl Sci;iptpres de-tnagno urbis litijus ambitu yerba £3- 
cere fplent. Stral^p Gepgrv L*X¥Ivp;n^vv70p rntemp^iae^pro 
didit, q^od,N.iniye;.fi^^ 7»1? ^tiL^^nkoom sv.ms^io^ ji«- 

ahn T?5 drB^iag r m;u/to ma/.orBaby/oneinMuri£ campoftta, Si 
quis fcire ayeat, quanta Babylon fuerit, ex eodem Autore 1. ۥ 
cogncfcimus , jj i^r0/«|9c^A6;V>,inq.uit7^ ^t;T^ ^^i, i^-^y j^ 5irsJ/&), 

,Bahjton in campojacety muri ambitum habet CCC d' LXXXV 

^3 ftadi® fiadiomm , Munft^mdn Comment^ iii h* 1. ejus amplitudir« 
nem aliquo moclp delitleareyoluit , hihc autoritateirrQfatio* 
rum indudus refert, aream 400 ftadia habuiCTe, complexam- 
que effe in orbe 1500 turres ^ moenia altitudine 100 pedum 
fuiffe, inlatituditteverotant:a,utternisplauftris effent peryia. 
Sed quamvis haEC omnia fatis certa vidcantur, verba tameii 
Prpphetae, quae Ill.cap. v.3. leguntur, npn omnibus Interpre* 
tibus de magnitudine fed de pietatc,, qua illa~ DEo fuit aece- 
pta , loqui videntur. Hartc pofteriorem (ententiam Rabbi^A- 

ben Effa in Comment» in Cap J. defendit : t>T"D arps pf>tp ^:^) 

t^^jnT ^lvJ t:j pp't) o ncp?) D7pP ocD tD'^'T nM: ^'^if^S rfm *)'i? 

pp^ ♦j,':?^ 'Wi i7jr 31PD ■'D pcit^ p7. t5f f'f> ^r''pijt^i pct> ':'2J5 

t)^ pfj W ^h 17J5 i-f':»- P')j^ iD JTDr D't^ifri-5)pp ^:m 'bci ^i^ 

PDV '^'? t^Pi? p P'3rP7pt> P'P'5 ect^.p'^*7' rt^ »p p^t^if-i cn'5| p'57 

'piP'if> if"30 pim p'D fi.Pcf 'cof» t>i'pp5 T't>G ft "i^ira?'? P?cyi 7ipt> 

r)t>3mT?5CC 3rPD f^ipp^ ^ir t^ii^b fl?^ 6*57^4 t>5rtp lircc 7:'^t t^:^r 

: p»i'p£) '73)y rt)'' i^ic 7rpiD ^tnp' tvbt>r p'i'jD». -mj H? ' p'i:?3 

Quae lat ino idiomate ita fluunt : Et ecce firiptum inlDemmus^ 

erat urhs magnd Deo , {^c, JIJ, 'v,s, ) qtiiafuerunt timerites 

Dqminui^.ab olim, ^t expmens , qmd fuerit uris 

fretidfy in^ ocuii^ pomini jad perdendum eam , 'non eft. hic mos 

Im^^i <i^ihfir4ptuniefi^(^ t", 'Sdm, 2<f,2f, J maghaefianimamea 

in oculi^ bdmini (f nonPd^ind, Eccefirifitum ^, ( fefi^^ /7'.) 

amnesgentes ficut nihilcdrdm iffo0 mn curaianfint rmlm:)St 

Ekpofitio X^^tH^ PEd-^eft^quodfueruntiimmtesDommu^^^^ 

portbusantiquisjfiedjamindieiu^^ mcepemnt mai^ 4ger}, 

Btdbifue bm nifi fuiffentabmiticni>pti Domtnt^nmififietprd* 

phetdm^frum adi-iim^ tf eccel)idemusYqmdWdierunt ahfi/ti- 

tafd^nitentia^ nec fimiiis eft, Et-mn inWniesfcriptumyquod 

'fregerint- ards Baaiim^mtconciderintfiuiptHia^ tS ecceexbdt 

■ difiemusyquodnonfuerint cuitores fiulptilium, , Sed huie A- 

benEfrx autoritati oppPtiimii^^UtofitatemR. DavidKifrichi inCmw^^^' mJUi capuf §fomi^uihxc verba-ex Itognseicliptis- 
mo explkare iludet, Verba ejus funt fequentia : ^?^'C)rp't 

"?W i)?3 fiyj^ 'pi Ibl tPib 7m& ii»7Jt>i ^int "J^? io 0't7ipi ^i^J' 
: ^' in^n ' ^» P3r)ic 'i^ 'ni? ' ij^ QHP^ ^t^ vertimus ^r^i- /j^^^;?^ 
DEo ,omntret-^quam l>h extollereiadjunge ei vocem DEi^ modus 
extollendii,ipi,g,niontesDBi ( Pfaim, ^6,10,7. ) cedri DEi Vfalm,* 
Soitt^fidmmaDornim^Cmt, S.6. tenebrdiDEiyJer.z.si* Qiiod 
R. Ben Melech ejusdeni (it fententiae, vel ex eo patet, quod ea- 
dem verba ex Kimchio repetat. In cujus fententiam & nos acce- 
dimus Infiftehtes veftigiis r^^^f^//', CUriijDrufii^ Liuelei^Gro- 
tiiyBochart^^^^^ 3cc. Fundamentum hujus fententiae 

pdfituhi efl: aB. Glasfio Gram. S, Lik IIL TraB. I.p, m, 422; cm- 
jus eTriji^icrtg haec eft : sTriTctq-iy Sc fignificationis intenfioriem , 
in antecedentibus exemplis effe iTrof/Jvyiv, & fecundariam feu 
confequetitem : w^oorag enim & primario nomen DEiaddi- 
tum^propriisfimamretinere fignificatioriern, & rei, cui ad- 
ditur>-caulahi efficientem denptare* Qhia autem non nifi 
magnuth & eximiuni exiftere poteft , pra^fertim fi fupra & 
contra naturae curfum operetur, hinc ex confequentia swijaa-tg 
additione horum nominum divinorum defignarinohperpe- 
ram dicitur, conf.ipfeautor,ubipIuribusexempJa perluftrat^ 
quae ahas ad hanc firmandam fehtentiani ab Interpretibus ad- 
ducuntur. §. VI. 

Pauca dc Idiotifmo hoc Hebraeorum adjicienda nbbis 
videtltur. Verbajam adducfta 'cZD^^nSK^ tH^^'^^'^)^ vertun- 
tura quibusdam, chitas magnaDEi, abafiis vero civitasma- 
^;^^Z)fi<? , quaerife quae verfio hebrseo fonti fit conformior ? 
Bocharths equidem pofteriorem verfionem priori praeferen- 
dam eiTeautumat, ex earatione, quod epithetum t^S^l:^ 
inter l'»j; & DTiSnS inter jedum fit. Quam rationem vix va- 
lidam effe judicamus, rationem aham ex accentuationis na- 
tura defiimentes. Cum n^'iA^'T'J^ xyr\^7\ habeat _>_ cujus fer- 
vus eft "^ , ex quo apparet has duas voces majore habere nexu, 

quani qnam thTh^h. rh^^T^^V \ ' qtalai f^ in\r}ceM per _£- divdlufii. 
tur. Si yeroYoxQ^niSN'? in Genit.exporiendaMet^tiia- 
jor nexus requireretur , quam accentus permitt]ant. Qupd 
ex quaniplurimis Scripturae locis probarip6ffet,(i tempus e- 
volutionem concederet. Neceft, quQdquisexmenteAbe^ 
Efra objiciat , hn ''"Jnn , hnym r Monf:es.pEi , cedri DEl in 
Scriptura dici absque inter jedo H , hinc iq^^L i KimGhio ad- 
duda huc plane npn qu^drare , RefpQndemus enim,quod 
alia inYeniantur loca, qu^ ex eadem Glasfii Rcgula jndican- 
da fint, inqui^us 4 pari moda interpofitumreperitur. v. g.. 

ppmnp* p: Ku^^^^^ 20, irTin*''^^ Nin "jr^^emd^Hf f^^ 
Pmmor ■ ■■ : ■: ■ .. ■• • ■ -: 

Ut tandeni hi^ijus urbis magnitudo eo major evadat, adf 
duntur a noftro.Propheta fequentia yerba : X^Tp^^i;; "|^np 
tSD^P"^ itmeris trium dierum. .Rabbi Aben Efra in h. J. fe^ 
quentibus yerbis fusini ^xppnit fententi^m : / d'p» pcic ^Sf)? 

: ipM fD ia? T^vb "ov ^':})\Jtineris trium dierum , incircuitu urbis^ 
quod eft iter unius cltei ab extremoad extremumyisel non ivit 
ad pr£dica,nidf£?n , nifi iter unim diei , propterea. dicitur , fcepit. 
Huic apponamus Liveleifentenpam-, quijheodoreto aflen- 
tieHS! , >ite,r ^on cx .yiatorum profet^ione , quam comraoda 
pr;$di.cantis prxcohis ambolatione judicat, Ad quam opi" 
nionem verbis verfus fequentis indudus eft , ci^m ftatim fub^ 
fequatur , Jpnam capifiTe progredi ad iterunius ,diei..Gon& 
ipfe Autpr iiiBibliis Criticis.in h. 1. Exquarumfententiarum 
coilatione fequitur, interpretes iriduas abir-e parteSjaltera 
defcribit urbem itinere trium clierum , adcujus ambjtum ex- 
ternum abfolvendum tantum temporis requiratur, altera ac^ 
ftimat ;ter ex pra^dicantis ambulatipne p^^r urbisplafeasinfti- 


tutum^ FE<Qirem pbtius probatos fetiteiitiam | |iuod1{ quis 

vicQs adjae^nteslutere^oluerit^v iter M niiiiori g^iiipQrc 

afelverenonpotuerit» C e^i^fis 

textus yi^ribus &; prapoGtioriurri conjuticSione dadmus^ 

XDurrihaec uhimiyQrhiUer trmm^ d^^ hexum habeant cum 

antecedentibus verbis, quibus magmtudourbis defcnbitur, 

Ljion ap.paret cur hprum verSorum renfus eo prsecipae noii 

tpndat, ut urbis amplitudinem defcribat. Et quis credat Jo- 

narn tam vaftae urbis fora, conipita & yicos triduo obambula- 

repotuiffe? Inquis, requenti -z/^;*/^^^.: dici, jonam coepiire ire 

per civitatetn itet dieiiinius ,' refpondetur his verbis tantuttr 

indicm> quod Jonas totam urbern hpnduni p 

yel quod Jonas eam urbis partem tantum perluftraverit ^ ad 

quam percurrendam iter unius diei reqiiiratur, Noftram tue- 

~ tur Jententiani Bcichartus L c. Sc confentientes Hieron, & Gy- 

rillurh adducit, hec ndri Juniiis & TrcrhelUus in Notis ad h.l» ut; 

■, alioytaceamhsv "■^ '■;^:r:''^-'W^^''yf'""''\''^ ' ■'■' \\.l' 
'' ' Silentio prseterire hori poflumus i^rhv tjh DBUS Pro- 
phetae injunxit. Denotatur ea verbis Iriiperativis^ -^ 
t<i-^ip"^ Smge^^abi(^ prldm, Ultimae vocis hgnihcatio cft, 
. piibhGe verba-ad pGpulufacere> quo fenfi: reperitur Dat^Jtly^, 

^H?3 t^**^^ ^l"''^?! i^:fr£^& 'cldimhdt ex/vmhus,' Sic &: 

eHimocare m mmwe Domim. H\m.t fenfum dbfervavit 
Targumiftavertensnoftram irp^Qt^,:^J>rophet^^ 

phetse enim frequentisfime publice ad populum verba fece- 
runt. Quamvis h, 1. noh" legamus ^ qljidnam Propheta Nini- 
vitis praedicaverit/idtamen ex cap. III, 4, infra patefcit : Pro- 
phetaenimfecunda vicemiffus his verbis incolas ailoquitur: 

es £^ NmeDe evertetur. Qupd didicimus ex R. David Kimchi 
^ dicentis: S^pti; tm ^-T&W ^^ T^ ^^\ 

B fcri^ in extyemoy (ff NimVeeTfertetffr dtfci^mj qmdhanc concionem 

Etjam nohpr£C€pit ei^ ut diceret adhuCj^Q. diessfed^uQd afcen-' 
deritmalitiaeorumadme* 

■ ,:; ^; ■..- : .■'■:;■■§., IX.. - \- ,■■.: ..,':; 

(Juidam putant Prbphetam Haec ultima yerfus yerbaai 
populutn locutum effe ex mandato Dei , Os^ dhjJTl nh^y '')3 
^uia afcenditmalitia eorumadme. Hitic Junius & Tremei-' 
liias hutic in modum transferunt : Glama contraeam , afcen- 
difle emm rnalitiam eorumin conifpedum meum^ Hanc ve- 
io veriionem Accentuationi cpntrariam admittere non poilu-^ 
mus; Qms enim non videat^ hoc fenfuadmiiTo ^^^^ 
verba intimiori nexu effe conjunda, quam Accentus in textu 
admittuiic Dum enimpriores prppqfitionesyiy-^^-^^f^^^M^ 
neven^ Cf* clama contra ^/2^y ardtiori vinculo conjuri(ftae appa- 
rentj quam fequentes duae : Clamacontra eam ) quia asfiendit 
malitia eorum adme, -Quippe cum maxima diftindio Teas 

divellat, Putamus ergo inhis iilamis verbis caufam miffio* 
nis contineri , quamvis non rgpugnabimus/fi quis dicat, Pro- 
phetam etiam hanccaufarn millioriis populopropofuiffe» Re- 
iSiusB.Luth. noller& cum eo Angli verterunt : !^lttt %tt 

nejfi is come up before me» Extota hac miffione ad Ninivi- 
tas addudus jam fupra Kimchi providentiam divinam conclu» 
dit , audiamus propria ipfius verba : q6 p^jcp x^w ii^? "o 7)>J 
\ip:> ?6ir5^D 0170 >D5!^:ji 5np? 'wj pi/DPW dpd"? i^jpcp o3ijd? . pmifis 
•7&J" hb 03)]?? :j)c^^3 -D^n i^^dp* . 3fj?) . 3id«d 7>ddp dpwi / opp_ 
•jpfe 1P5 D7:ji httif^-i tifi . o?>3i> PUD^D v3p3 o^5)dp 03'^ T>m:o 
:DiPi5 Pi^n)a '♦dd iw . ?MI^? pmj^Djo' 3:p ^pn^» ddp6 p"? 
j[><?r<?/ quodQem benediSius proToidus Jtt etiam in gentcs ficuli 

feu fiu mundij quAHdo nempe magm fit malkta eorum in 'loio^ 

le^Haj(^ itafuitingenerationem dduvii t^-inviros Sodom^ cum 
pJem ejfet terra violentia^ (f vio/entia perdit inbabitatam ter" 
ramy & Dem benediBus Utatur in inhabitataterra mu)idt^fed 
in reliquis transgrefjionihus nan ipfi diftimantur coram eoy ut 
prol^idtcsfit in eosyfedinfolos Israi^^itas^ quemadmodum dicit : 
tantuml>os cogmJfi ex omnihiis familiis terr^-i Jmos, IIIj 2. ut 
expofuimus in Prophetia Amos, 

NuncadipramJonaefugatriprojperabimu$,in qua primo 
Ipco fug3£ adus confiderandus erit. Hic variis verbis defcri- 

bitur : 12'« iTi Hw "^ja^^D mtui^yiri nra'? 'rn:v ttp^i 

Et furrexit. Jona ad fugiendum Tarfcbifch a coram Jeholoab: 
defcendit itaque Japbo^^ invemtque nal>€m aheunte^ Tar' 
fchifch^cujusdeditportorium defcendit^ in eaCfd "DlpiT quod 
Syrus & Chaldaeus retinuit,fignificat rurrexitadabeundu. Hoc 
fenfureperitur (?<?/?. xr/J^^/. X^^ND ^TimXZ^^^^pjSurgeper- 
agraterram. Opponitui: ipfi ^Dy ftetit, permanfit, habita- 
vit, utindicetur,euniex fuo habitationis loco abiifle in aliuni 
locum. Qiiis hic locus fit , quo fe contulit, in textu diehur , 
la^ "r^^ defcendit Japo^ vocatur alias Jope & Joppe , Italis Jafr 
fb, uti ex itinerariis patet. Strabo L^ XVL p.m. 720. dicit,eani 
efle t&jy A^^s-(W V A>?Wf 'ot 1 latronum receptacula , adjiciens lo- 
cumadeo editum, utinde confpici poffentHierofoIyma ju- 
da^orum metropolis. Locus vero Habitationis, quem rcliquit, 
certo nohdenominatur, fedex eo quod ex Gath chepher fit, 
conjicitur. Infra cap. iV, 2. hujus Prophetiae legimus , quod 
Prophetafueritinterrafua, cumaccepit hoc mandatum Do- 
minijIoGus fpecialisdeterminarinon poterit. Defcendifie 
dicitur,quia mare petiit 3 ex Geographia enim notum eft, quod 
loca maritima inferiora habeantur refpe<Jtu locorum a mari 

S 2 ^ ' longe lohge dillitorum. Eleganter liaetbmniaconi^ 
©av. Kiniclii verbis, quae etiam leguntur in Cqmnient. R. Ben 
Meleeli irih.l.' <^>?d idv 56 7t o5Dn>n )fi -jdi?:»^ p^ 6>od nw / id» ^t» 
y^nv t- p:d ms^ ' iiy^ ^^p^ '0^3 ' 0555^1 pi^jp . qip - 6i?v , &p ~pdd if^ 
^t^D?''^ "71^ ixio :im ^)^]^' 61?. D>? pDD ' ''5^ .pi^?l^? y ' 6>? - 
Exurbepia y^qif£ eH Gath chcpheryiJelexlHierofiljfnis defcen- 
dit J^fo^ (ju& eli ad littus 7nari<s &^ ilU eBpQriusnaT^iumyi^ in-- 
grediens in niare dicithr defiendens-, quem^dmodum diEtum eft^ 
defcendentes in mnre in nalDihils:^PfCVII^ 2^, Littus.enim 
Tnaris^eit iocus demiffiis in reJpeB.ureIiqu^ '■.. ~ Quo4 

Latini navem conrcendere diciini:^ Hebr^ per defcendere ex- 
primunt, hinc T^vl^^^^^defienditin <?^«^. Utrufhque ra- 
tiomconformc efl:,nam quinavenicohrcendityidemin eam 
defcendit/cum exforisin alvumje recipit, Propheta noftei* 
Joppen attingcns tTT^JN -^ss^b"^ ihvenit navem. rVocis 
r^**3N Radixab t^3i^ V cujus fjjriificatio in Pielell^impulfus 
eftjOGCUrrit, &in Kalmoeftus fuit, Ratio derivationis haec 
fubeffe videtur, vel quod havis a ventp feratur & impellatur , 
vel quod irihavi plerumque flt triflritia, qtibd veljona ipfe dein- 
' ceps expertus eft. Sed hsec &; alia leviora omittamus , quo 
reliqua majoris mon^enti perfequi posfimus. Flagrans Jona^ 
effugiendi defideriura patet exnauli folutione, additnr enim 
Ir^y^ \t^\ portoriumfiumpiroveBuradedit.. Quidam 
putant Prophetam omhem folviffe mercedem pro totius havis 
vedura,quamfententiam hebraeaverba ribn aipernurit-ur , ut. 
abitum fuum maturaret. (^uidam vero dicun t, eum folviffe 
tantum naulum pro fua perfona, quse fentehtia hiagis proba- 
bilis apparet. K.D.Kimchi utramque refert fententiam ih 

.Comm-ent.inh.l.adverba: ppir i\^h ?5 rpi li.Mi^'?? w<^-?W ?pn 

'" " ~ -■■.,- .-' . '^ . ■ . .1 

•^i^C'!» Dedit mercedemjmercedem dignam veldecentem ipfum ut - 

da" dafeti eam dixit/ed4turu!^,l>e/aed^ Etmde' 

rafch -dedtt rnertMemtotiusn^ tdeoquodmdturaret abire i^ 
noft expeBdretmhcatores & merces , ideo qmd wHei ftigerc^: 
cito. ' Efcmfe6tmf ifide ^kbd prophetia non affletur j nijiho-^ 

pio ^z>^jr.''''^''"'''^''' ^^■-•-v' '■■_■■': ■ •.■'■''"•■ ■ 

- ^' '"' . ■■■^- '■: §f^Xt - '■-/■■■ 

Fugam Jonae confpeximus 5 inquiramus jam eaufam cur 
feinfugam conjecerit..^ Judaeorum Dodtores quidam plane 
inficias ire videhtur , cbntehdehtes Jonani non fugiffe. R. D. 
Kimchi in b'^ip'l1tj:;n''^^ trii hujuse(irentspLtiae,cujus 

verbahucipedlantia brevitier adduefemus; apll 'd ^\^^- spDr 

t5'!n') psij') p)f' t^^Dp^Ti fp» ^k '75 r)P'Scb *7bP)'. b'b b)^ tTDi r)P'ict:' 
0. V5£ '"'<' pJ^^il^^Jci p)''?)^ br»? ', wi5)crt mo'j ''pj^ )5)C'c bi& ; 
T>yb )i [r3\ir:)D\:?7)' D'bc ., 7 w : ..¥b) '.rt^''^;"]^ ninsb '^?}^!»!?, 
t5)P':!> b'of?b 'CJ^ Doi)b vb), 0)5 )^)i'Pbc t^n' i7J nf? ^i |'^ 'D - D'3 

13 )0')5|^b 7'P1 M^'5 ^i)', i^ ':>i7D ., 2?J') ^M^^^Sp 0.C )^)|^7) DC )'?C p'5r 

D'3 ib)i'Pb Dbc ^'0^^ 'p^ )7'a?b '7cl^5 Quae verba fequenti la- 
tino idiomate exprimemus yEtfcrtpfitDsmimspatermeus^ 

\T[y^ Non ft fgnjficM^^ non eft fugay 

. Jtmpliciter nifi cum periculo animsL. . EftfilumfnodofgnificatiQ: 
fiiUhkloco acceierare misfonem.^^ expofitio cur accelerave' 
rit misfionemy eft^ne daret ipfiSanBus benediBus illefignum aut 
miraciduntquodfit caufa ut reverterentur l;>iriNineye ^ con" 
'tfer/ioipfirumfit caufiperditionislftaeii, Hincdicit proptef" 
ea prdivepifugere in Tarfcbif, JonA /r,?, Et DEus benedi" 
Bus, quicognoVtt intentionem ejus^ deditipfifignumin mariy 
quia ipfi non erat magnumfignum exeo.^ quod projecerant ilium 
~in mare , fedfuerunt^^^^^^^^^ viricaufaNinil)itisyUt^poftquam 

B s fttis" fmjfent ibij (^tUumthividerentyCogmfcerentiUHm. Etper^ 
*itenit hoc /uerhum adKegem Ninel^e t^ ftatimcrediderunt ipfi% 
quemadmodum teftati funt 'biriy ratio erat qmdiUum in tna- 
reprojecer^nt. Eaj^iem fintentia^n^ referunt^ 
lech (^ R, Ahendana in Ommentan noftrum iQCum iisdem qui'* 
hus Kimchiufiseftj)erhis,_ ' ^ 

■■ ■"'•■,•■'.'■ - ■ .,:\, -■ ~ S.-'"XIL-_. ■ : :. :'\, .'..-:■..••, 

Alii inter Jndasos Interpretes rel i(fla hac Kinichii iknr 
tentia niultas produnt rationes, cui: Jo|iafeiiiga£coniiBirerity 
cum fuga difertis a Propheta verbis deicribatiir,ut miremur fe- 
re, quomodo Kimchi inhanc fententiam pervenerit, ^. A- 
bendana in h.l. commentansTalmudiftas adducit, cenfentes 
Jonam effe veritum, ne Ninivitae pcenitentiam agentes fer- 
varentur , ipfe vero pro meridace haberetur. Yerba Abendanae 
funt,fequentia. pw^lto t^wo If) ro^l x^t-^' i^h t>^v t^bi t>i' ii^ci fV 
•pi-^p- loh)^^ pjmj?!; • »":r)P ^^pf'^ -^373 t)'P:?p »oii IS o:^:?p i:p5 njDi /t> 
p:?Pt>) •D>^'3:^ ")57i b»:?r)C 03'j^i; if>7C' T^ 3"pi fjk) od wtcp 

pip'7 ID^ |nPP '^ MC 'f, i^ 0»'3 'C5<' 31W .t>57' CCP 'r) 'JC^ 

:^'t) .-^pc toi.f>7D '^73/^5)' np<?' p)i'5 %:iU'o'oVEt,eftqu£ren' 

dum^quid 'videritjona^ quodnon voluerit ire Ninevenin misfio- 

ne Deiy ^ jam dederuht fiapientes pi^memoridi duaiiationesin 

voce alia •»^30 quodfi, populi mundihujus propinqui fini pceni- 

tentiA j & quod non 'holuerit pudefacere Ifiraelem , qui non au" 

fiultaToerint verbis Frophetarim» Et altera ratio: eft , qmd 

cognoverit Jdna^fi incoU Ninii>e rel^erterentur ad pEum^^ 

etiam DEhs rel>erteturab ardoreir^fiid ^ dimittet iUos^tunc 

Ninftfitas^ dlBuros efife , jona fraudator (f Propheta mendax 

fiiit, Et p.. Ben Melech in exphcatione vocis 'j^si^^d eidem 

.fententias Rabbinorum autoritate indudus favere videtur,fen- 

tentiam fuam fequentibusproponit verbis : p(?p f>6» o^c 3cp 

^j3 pDiS .f^w f'?} Dto pn ri:) .D7CP b\> ipt\> ^ijpi if,^f 

rip'ic3 o^'i('' 'yi/' oi^) of wicri owp oj^ f-37» 'iv^ o r)p'ict> . ]hry ^'t> '^d»dS^w?» os-)?)? d'36 d>»j^? 7*?3P'l^f»r) np^i-w :?'np, o?»S(^ m"d*!3 
:i'T w'pw^ ?CT»r) p) pt^ p}p6t3 PDii CogitaJ^it (fi, jonA yfiexh 
em ex terrJt^Ifiaelis in terram extrmeam mn habitaturumfiuper 
fe SpmtumfrophetU^ (fremit ire in bam mijfionemy quia dixit 
fona gentes propinqudt fimt pv^nitentta^j (S fi ivero ad iiiasJn 
miffioneDEibenediBi^ reloertentur ex vlis fids^-malis ^pudefia^ 

^ cientlfiraelemideoy quod e,go(f Propbetiz rehquih^erunt ad eos 
fimper inm^Jfione DEibenediflij^ iiiinon reverfifiint ex via^^ 
fiua mdlaj ideoque renuitire in miffionem hanc\ (f hoc niodoeX' 
plicarunt KMininoftripiA memoHA* 

-'■■■:'-'-....'. V •■_•:■ i^.xiiL:.^^.;;,;- .;:__-.,■; --; /■ ■ 

Adju^i duo Interpretes confentientes JbrafeentR.Salo- 
mohem jarchi & R. D. Kimchi , liceat tantum pQfterioris ver- 
baaddudis fuperaddere /cum candcAi rem iisdem fere ver* 
bis elbquantur. 7 )5s y^r w nyib / J"n ♦•?575 r^^^^x^ br^ W3 v% 
?5'^c :pf^i :>i)pi ma 7D»5i S^^^c 75Di ccp.i? ^3^?», 713D ^yp bh po. 
ti'^') t55)pp »5np vt>»c yrc fw»:i / r»" i^f i^pic» 6ic »73 t>i?i55 t))pj» 
: 'r» ij^n 7)5Di ccp ^i) ii^*5C»i c^):? ti^ Et eft de bacre controt>erfiA 
in explicatiombusdoBorumnofirorumpidi memorist* Inquiunt^ , 
JonasqudifhitgloriainFiliiy non qudi/tjfit gloriam Patris, Vulf 
dicere , curamgesfit gioridilfiaeiisy ideo fugit in terram extra* 
^ nea?n y quia h£C non eft iocus Propbetist. Jdeo ne mitteret eun^ 
Deus benediBus NiniDen^jquiaficivit, quod fint propinquipcenU 
tenti& , ^ nefit in. hocpmna Ifiaeii , £f noii curavit gioriam Pa* 
tris benediBi, Hanc lententiam non folum fuo approbat 
confenfu R. AbenEfra,fed infimul aliorum fententiam proli- 
lixe refutare ftudet. Audiamus ipfum loquentem^? d-)dp?^ 
f)]> DUDt) p« ^3 wi?: w J^iowp dd;? dMw npcD 6^33 iSipns "ops 

■ 6l?l l^il^ ^^»? ^-ib '^Xib ^i^np? p|S 31PD DD ^D / p^JD? di:D3 pn li -jp^ 

p)3>: ^wf) loii^-jp»^ )7nr> wj33 dd? ^p 6>:j5? p^p> ■■j>(S 7ii?i •oi» ' ^pi^i^ 7Tp 

'^O^CPWI'? <^i :?13>3 iC3iS »5 71PV •0?pj? '717^ f>S ^? ?{ PpM» ?P1 'JpD? fi*55 

15. iSfJnD^^tjrS^ rt)ip'5 ii-oit> >3.ft ij^np^p' r")f7fTb ;?^-^D>or *^'1jfiD6 fe'' v?it^npv 
Et ^ui comm£ntaiur,^Hddfimuerit > fiedicMufJfi^ 
jipcemterei bomimim Tfiaiiy f^on loclitiis €fi^fe0^ 
rem non dixit illi'^ niji /etmda vice, '"^ma ^bifiripiuMefij 

UltWlus qu:^mbdb rehellaret p^ofbHatn^^^^ jyomini^^fropter^ti^ 
morem nt kjocarent illum Ninii>ita propbeiam-inendacii / (^ 
quid hoc ipji hoceret , Cum non habitafef cum ipjtr ? Ulierius. 
neque Ninivitdi erantftuliT^ : Curen^mmi/eratbohimhPr^o^^ 
pheiamfuumadeos\ nifiu^treveriereniuradbominum? & fi 
no^ reverierehtpir ■impiendderaffehie^hii^^^ eos -•)(£ nijifci'. 
'Vifieht hoc ihieritaie ^ qtiodfireiferihehtur adDomlmmyeum 
fnali poenitefeiv Et ecce ^ttomodo vocarent tpfum prQphetdm 
mendacii» ' Bt reBumefiyqUoddixeriint majores fioftripidi me^ 
morii^ qudddoiueriteij qmd0erarehtur ^propterlfraelem, 
■ '^'■- •■:-;r: ^- -:"^ ' ■/^-^^^^ ^ ■'V-^^^-^XIV.;- ■=;•'■ f ^ -^ - ■''■'-: - 

Omniiirri optitiieR.Abarbanelloco a R. Abendana in 
lylidilal Jophi aeldtidb; prolixis' verbis earideni feritentiami 
M fuga Joni jproponit^ ^ adje^^s^ :^eciaIidTibjjs quibusdan^^ 
clrciimilantiis. Bieganiiis ipffius\Autoris veri^a : ot^^^^-^^^^^^ t^h 

^7v )r)- b?^pi5ii> '•:Dp;''?"'pii):n.?^ lht>'> poin pjS w^S njDi; iiu' ?>!:d.. 

^3^3 o^i^Si^^l^rjVpTPiJ^j^^ftiijiKrp ' ^id^ pf^' ^3:ri p^pv h^pti^ ^^''p ph /.^,cis 
fsp. "]n3':Di7p:? Jd 1PP1 ;b ^i:r?^i r^^brp^'?!^^^ •>io'i bw3 idiS wp^i^ 

CnpD ?5T O^t .''Jpprn.PUI ■'Di^ WD ^niDlS ^l? . ^Pf^D 1P31 / JjS-jCv" -pT) 13 ^npoi' 

z>^f> f)^pi/w^: 'S6- ?5i> pip^Jd oi?u ??i W ppJp Di^'7 015^5 p^^^d^J /^,? ^,^3 
/ :^piw oi'^^.?'...,.;'7? .'^i^^ . °^^ .r^"^^ ^^^^- ow w?|ip (li / rsDi OPDO rpir^ 

»Djii )lp ^3o 'P' ^'5^53 p:?3J f)>D uB -^PJ p3i/ ?f? pp?'pppis p5^ jj^, 

■" - ' ':iDji ■ r5 )^n3l?5l -1»»/»' »53 l>|i; 5>i?i t>3D )P5>5? ?r?p )>/7 >p-7 l-T» Sjj O»?^?)? ')JCf> 

w >:pm y D^^ic^? >7> :ip )m pf> ?^p» "^Dt? ?ui3 o/S-?»} 3pj> ?p5i^) v 3i^^c> ^jj 
I DD? >5Dip pia NoneftihocqmdejfetfroVidusmeos^proVid^ 
excelleMiori^HAm in I/raekm , z^/- reMificaret eos ^ eriperet ex 
futur& ca/u, Se4quode0t decretum infacie ejus deVafiare regnii 
iJrAeliSj^amaridL (^filiarum ejusjpr<£ affiUSiionibusqujifHperm^' 
nusAffur. Etpropterea conatuseft Benediclus liber^re Affur ex 
malo^futurofuper eospropterrapimmy ^u£ in manibus eorum, ut 
Meraret Aftfur ab armis , (^ ftt if?ftrumentum (f populus juus 
quoSanBusBenediStusiliedeVaftaret jfraelem^ quemadmodum 
dixit : Vdi Affur baculus ir^ medtd^c. Jef J^iS' i^uod i.egdtur^ 
ideo 'voiuit SanEius BenediBus iiie erigere Ninel>e in caput Rer* 
gni Aftfur y i^ h^c eft caufamiffionis Jom ad Nine7>e , Ciama ad 
eam quia asfcendit maiitia eorum coramipfo^ Non ex amore 
Domini ergaeos veideftderio in eos^ fed quodl^viuerit eripere 
eos ex maib^ utfintpromptt acparatiddfeftosdies Ifraeiitarum, 
Et reiiBum efiin hoc poftuiatum Domini. Ecce enim Jona in-- 
teUigens loeritatem hujus rei \ propterea decreJ>it ipj. cordefuoy 
quodn^nveliet ire Nineven^ ideoneiiberentur Affyriiabarmis, 
m& in manufuaquiaficfuturaef/etmisfioejuscaufaadiiberan'- 
dum Affyrios i^ ad exfcindendum Jfraeiitas, : Btquomodopo^ 
tuit, t cum infpiceret inmaium quod^eniret in popuiumfuum ex 
manibus Affjriorum* EtideofugitexfacieDomini. 

Adduftas Judaeorum fententias paucis perluftrare per- 
iniffum erit. Primum quod attinctR. Jofephi Kinichii fen- 
tentiam, ex fuga Jonae accelerationem miffionis producGn- 
tem, nondum nobis patet , quomodo ea commode locnm 
invenire poffit. Rationesmultaeextextu flpunt, quibus illa 
fententia infringitur. Qupcunque tandem loco Tarfchifeh 
noftra fita dicatur , fitus ejus nunquam accelerationem per- 
mittet. Si ponat^r , quod fupra diximus , Prophetam hoc 

G njan- imatndatum at l>Eo accepfflfe cumin terra Jiidaica^ haMtaretjuf' 
. -tro^quitur^quod foga :fuajo'ppett& mare petensyfugam 
am ad occidentem qirexefitVcuni aeceleratu^ 
Don^ini j ijla ad prientietn <Krigenda^& 
ad Tigr im pbftulaticonfv gi:^. iuprav Ex ipfi confeffib^ 
finc dubio optima interpretatio depromitur/diGitur aiiteiTi 
V. lo. cap. I. qiiod fciverint yiri, eum a pragfentia Domini fuglfe 
fe , quk illisindteaverat. Et quidNmukis verbi& ppus jeft v^ p i 
huj. cap. expreffis verbis ]&:ript^fn legimus^:}^'^^^ -TOI^^ 

- T\)T\\ >;3aSb i1^\^lh &Jurrextt jona adfttgkndum Tarfehifch 

, afme/Dommi.' -^ptquanivisin verbis niandati di vini & fadi . 
Jonae aliquaappareat -eonvenlentia, eatamen tantum verbaT 
li$ efc Dixerat equident DEustccsD^ip iS>^/^^ &iy., 3,. dicitu^ 
tS^i^iC^fkf^exif^ka^^ vero firelpiciam^s, qua 

_, JDEus forgere;pr«cepit> &y qua Joivas ^(urtexit & mahdatum 
cxecutus e%diverfofi{iiam reperiemusi^ Si eaput ly, 2. hujur 
jProphetae.evpI\^emus jQna coram DEo ipfofatetur^^ 
gereiVplugriti vv^Dfeo enimNM 
gna Jonas a|Jete inqule; ?ni^ri nj? nDT -ri7 >^^n - mir^v p^s 

nonnehocycrbuin mkini7dum'eff^m fuper teri^^^^ 

f eapraeveniiugereTarfcbifch; A#erlatuf haec fententia etiam 

Chaldeae paraplfefi Iitoc5^ itv^^^ 

vrn NOiE^ri '^^^n^n ^l? i'^^^9^ Pl?^?'? Et furrexh Jona. 
fugere acofam iDditcinari in ^omheti^mini h. e; ne vaticinar e-« 

turinndminepomim. Sileritiopriteribpc^iodReliquiJU^ 
daei Inii^i^rete^ ^iancieti 

.J , '. • ■ - ". •■,•.,■ ■ ■ ■ip- ' ' Sirxrx ' ',-"• f ■ • 'M !• '■■■-<!■-:.,■■■•*• 

■•:•--■■;•'■■•■ .- -,/ " %.^\i '■:'■■'''. :;■■'' ■ ■ ' ^'■■^" 

/ Ixplicationes; TalimdiftaiTim 5 fe ikbetldana addiicSaJ- 

rum ut & relxquorum Judaicprum Interpretum omnes duo^ 

Bus c^pititibus iiicludi poflunt, Prophe^a riofter Mrel^acit 

■^■■■^■' "'' ' •" /■ " ' -' ftiow diottes ttoftri ab interho •principio quodam diriganttir , id- • 
que^Iiquando multis ofefufcetur affeduum tenebris ^ necefle 
eft] ut homo haud raro magis affedus impeturii, quam lumen 
revelatum gratiae fcquaturi Gumnos vero lateat, quemaffe- 
dtusimpetumjonapaffus fit, nec praeter revelatam ratiohem, 
aliam certam dare pbtuimus. Admitti itaque poffunt omnes. 
R.abbinorum fententiae quateiius Scripturap Sacrae non adver- 
fantur)& aliqualiprobabilitate nituntur. Dicimus, hisprae- 
miffis > iaufam fugae primam, vel ex am ore fui ipfius vel , cx a- 
more erga patriam ortani cffe.- Priori claffi annumerantur 
Talmudiftae putantcs Jonani idep mandatum divinum decli-r 
naffe, ne falfusdicerej:ur Prppheta, cujus verbis nullus eventus 
refponderet. cphf. §vtioteXII.. Cui fentehtiac fuum adjicit 
jcalculum Tarnovius npfter in Comment. in h. 1. exiftmajje^ 
incimQmyJommyeum mtea aliquQties minasDei Israelitisde^ 
nuncia(fet , qu06 pamen haBenui^nonijidtj[fef complet^ 
rumetiameffe^ uthdLy quas Ntnivttis Juheiatur indicare:^ mn^ 
£omplerentury atque itaipfefal/umpradixijfep^taretur* Quid 
hpc, nifiatnori fuo indulgere &manliatumDomiriinegligei- 
Ire , famam fuam attenderc,camque obfequio di virio praeferre» 
Eandem fententiahi affurnQt Drufius^Liveleqs in Bibliis Criti^ 
xis in h.l. ut & Junius & Tremellius in Not. ad cap. IV, i, Jon;^* 
Nec non Joh. Goccej. in gomrnent. Jn; Prophetas minores 
xap.I. Jonae, quitamen aliam adhuc caufam adjicit. Pofteriori 
claffi adjungendi videntur plerique rpliqui. , Eq tamen fenfu 
amoris vocabulum accipimus , quo niniius in patriam amor 
odiuminreliquasterrasincludit. Huc fpedat prima Talmu- 
diftarumratip,eodem §.,addufta, Jotiamhanc miftionemne- 
glexiffe, ne Israelem pudefacereti cui fententiae addidtus eft R. 
BenMelech, R. Sal. Jarchi, R. Dav. Kimchi , R. Aben-Efra alii- 
'-que. Imo ipfe Abarbanel ^ quamvis ejus fententia in quani- 
plurimisireliquisdifferat.. Inhorumfententiam accedit et- 
' C i plu- J / - iarti ex Notetibus^ Pfeilferus in Dubiis V^xatis L. LXXXV; 
quaeftJIL p^tn» 946. I^u^cunque em cura gloriae 

filii, de poena ab Israelitis repetenda^ imo' de fecutura eorum^ 
emfione , ea omniayfuppbnuiit himium amorem 

•, ■■■^, ■..;-•' :'V::-v:^,J.^--XVIL'r'';-V-'^ ■^- ■ "■ '•. V -^;'^'- 

Non 6 jius efl^ ducof ijt phiribus inlRabbinoru 
caulStn hu jus f ugae quaeramus, cum^ ipfe Proph^ta coram DEQ 
%a.^lioym^\yt'^zm cbnfiteatur? & ihProphetif fua capvl^ 
ea nos^certioresreddati"^ Hasc {untipfius verfear '^D WT "^3 

it^y"^n Scieh^m enm^Te DB^U^ ^ mijln^ 

cotdem ^ longMifniptt^ dmplum kemgmtatej^acpwnkeniem 
N«^^/^<?^4 Sedqu^MyishariGgcm^ Vfatufknaginofeattiusj 
reliquas tatnen fuprd; adduAas ideo rejicere non valerilus; eum 
uniusreit>lures effepoffintcf^^ Nbnnegamusaliamfprte 
atiitno Jbnaeinhaefiffejqiiatncet-toaf^^ Si 

cnim quaeras j cur Jonas Deb obfequiiim recufaverit,Refpon- 
detur equidem , qtiia mifericordiam diviniam aghoverit^^, ^ 
ipfis|>deriitetitibu^grati^^OriGeflur Sj Tfero quserendb 

inftes, cur Joniak gratiiaeipfis conc 

caufae dari poffunt. Vel ne Propheta mendacii argueretur, 
vel nepGenitentia Ninivitiarum pudefaceret IsraeHtas , vel nis 
inipxjeriitentiarn I^raelitarum arri:iis pGenitentiumNiriivitarum 
puniat &;c. Si autetift aliqua ex briiriibus eligenda fit , putare- 
inusTarnOviifententiam, quam cum Talmudiftis^^^^^ 
que aliis cpmniunem habetieffe fimpliciffirifiam. 

'~ ' ^ , ■; " ■ ...'§. xvm.' "-'-i'-^' "■ "■■ ;'' „ 

Aliqua fugaeliujus cauralatetinverbis. ^i "^^IO adfugiendum ex 
cor/mBorhinOn AhimadvertitRab.BenMelech , quod inhacyGce & 
elongatioa facieDomini 6c adproximatio ad eundeni concurrant-^^ 

■jDt* t»T> rp^?. PWC5 rpJp? 'ovt^ Jli^a 'j<7»^ pwp^i '•j[")5 'iV'?.^^^ 
tpp?p •jpiJ ^in ij^ •5n»p^.w^ 7rfo) pp»*?:» r*?)»? op^ »:) pi ::t>f>)3? vi^J vh^ ^*?tP ^i pf>l Nectjfe eBy mwteUig/itur^ quomodo C53^; 

! ^'*10 / veniant in minifieriofimul^ &" altemm alteri M contrariuin-i 
quia XiZi*0 docetjlongationemy^^ SedyuU ' 

dicere ; eic loco^ in quo iUe cOram Jbomino , ^ hic eB iocus ^ccepdprophe'- 
tid^ quia cogitavit fi exiero exterra Ifraelis in exteram terramf. non hd' 
bitavit fuper me Spiritm Prophetia, R. Aben Ejfra has voCes- explica- 

. turus putat ii i^ilSD idem efTeac >^DpS coram, ,,ex adyerfo , c 
rfegioiie Domini, qiiod multis locis patallelis probat. Audiamurs ipfum* 

TOc t)M« ^^»13:5; /r^ip f i ^:M • i'pp ^is>r> pP5» p^ii^i ' p*55f> . X^P^^ 
f))?C|m; b t):?') V5Di ''r7py it^^^jj, »» 'p airsr V ♦^dJp pi^fo '^P"^ 
•3Pt)f' *j'^r»?i i*7P^ p Sy /'» '::i)5 pp t>i'j .v>nD) •oct' »551)^ ^)^ iijpS 
b'!):?ti6 wt)5) ti'^}^^ r>ry^t>:i Jiiii^ iw:) v^ ^^^\ '^ri wt^d 'jp '3 
: iJ'.5» ; t)'i'DDP^) , /;'♦ '5J:5i>' Dccil) -' wy '^iaS .5P5) , /'^» • 7prs ' ♦^iJ)? 
Etpofiquamfcrutatus efiemirt^ tota Scripturaynon imeniverbum fugergf 
ntfijun^um adi^erbum iJS v*gr,Pfalm. ijp-s"^* {fquo coram Tefugiam ? 
Jud. XI i 3ifugit fiphtachus corarn fratribus fuis. Et eccenon inveni 
^in propheiia fomqudd fugerit ' h fMO afacie Domini\ fed\ X% IJS^D' 
a coram Domino. Etfcriptum efi ]n. Reg.III. 14. Vivus Dominur Ze-» 
baoth coram quofio. Et ecceomni vice quod '^^pS (coram^ ex ad^ 
verfo^ante^) ,fitiUudtZSW^ ""^th ( a coram Domino.) EtficGen. IVf 
id. Exivit Cainus exfacie Domini. Ideofequitur v. 14.. a faciebus tuis 
me abfconderecogor^ quiafaciesterr&.efi ante Dominum/ Praterea 
fcriptum efijef. II, zu Ad intrandum infciffuraspetrarum^^^in fiffuras 
rupium^propterpavoremDomini. Et fcriptum efi yUt veniat cumipfis 
~TarJdhifch'a coramDomino ^ (^ inteUigentia praditi inteUigent, R.D. 
Kimchi diftinguit ijSjSd ^ ^JSD monftrandounumnonvalerequan- 
tumalterumhincadh.i.inquit 'j':?)' t>:^ '^pI^ 7)7) p^-^ji i)D' ^'d> i»!?» 
^'t> yt^ px>y\ tinDP^hp yta Y)'3:f; »5 "jjjp wp 'c^shv i^f^ thf) P75f> 
.f)^c wift ':r)i)5 tWD 'D 3C)p t^»t> '" ^i^hn t^if) • 't» ^iS)' m*?5i \3C)p 

ti^itP f^ypf^h ^iivh i^7C' pf>V f>y C^C 5CP 'D ff?)35t) ,P)9 ^)M '" »55^ 

: tif^wpn )'Ja? £f quompdo fugerepotuit ? cum David dicat Pfalm. 

-Y-':'r' -' ,-. V ^ , cj cxxxix ~ CXkxiX\f. ^mfugUm afacie tud. S^J ^^^bD nonefi idem qmi s^i^ 
Nam jfrppheta erat ^lenus fapentta &" prudenHay qUomodp itaqus^ ' 
cogitaVat fugsre i^JSDO afacie Domini? Sedcqgitabat ' V ''iD^D . de 
mieDomirium. Nam expjoftio }^it)lQ :eft Are qu^ antV^p^^ 
eft Spiritus propheti&, Cogitabat enim fiexiero ex terra Ifrael in ex" 
traneamierramy nonhabitabiifupermefpirituspropheti^, Idehlfen- -^ 
tit.R.Abarbanplquemiileo omittemus.' ' -i. 

Multum luds explicaupm)noftr^ 
Verlibnes confiilere velimus.-> .AfaBs Hunc ih modum.tranftulit -^ 

JBtfurrexit fona utfu^^ret in Tarfis afacie pomini. Syrus in Verlio- 
ne parum diceflit ab ipfo. fonte his enim verbis loquitur': ^i----.ao 

Et furrexit Jma adfagiendum a coram , velante Domiuum, Chcddae* 
us in veriione hihc inde qusedam explicatiprijs gratia"adjicit : CIID]>1 

'.•»1*1 si^Dii^n '^SJnNi tialp-^ 15 ss^diS y^vrh ' rniaii 

Et furrexit Jom adfugiendi^m admareex coram adprdphetizdndum in ^ 

riiomne Do,mini vef:nein'nomihe,Dbminiprophetizaret^ Eleganter 

Anglus haec vefba expfesfit, Bm Jonarofe up^toflee iinto X^rshisb 

from te prefence of ihe Lord,- Noftfatiuminterpretum-fententisead 

duo capitareferripoirunt, Quidam dicunt quod //^^^^*^ i ^d^r^?;^ 

^ pomino jflt , relinquere terram judaicam , locum prophetiae ^ autores 

refert Ffeifferus in cit. Dubiis Vexatis ^^-y^gi?. JJJ. quibus addatur 

:JyIiii^^^^5j Clarius & Grotius. Aliis,fugere a coram Domino , eft fu- 

gafedivinaelegationi {ubtrahefe. Fautores hujus fehtentiae etiam in? 

■ yenis citatos Joco jam eitato, 

- . -■ -, ■;,■ ■-.-■■ ■§.xx.- .■ '•■ ■•■•^ ■ ^- ,■-•-■: 

/ ; Ut noftratn exponamus fententiam , dicimus quod diftinguen-'' 
' ; da fiit praeientia divina generalis aipeciali, Deum ubique praefententi 
yel Phijpfopjii esf infinitate ejus concludunt. _ Quod Vero-fpecialisfi* 
tne Pens f^ horiiinibus revelaverit hiftofici referunt. Putam^ks.i- 
.^que Jonam fe huic fpeciali pracfentiae diviuK (ubtraxifle, Quahtuni", 
ipx cOntextuqonjicere licet jD^usftlpecialimddo Jonae revelavit,ipfi- 

' ;quc que iiijuitucit uciret Niniven ikque Yokfitateni Avinani ^tinviticmet 
S€(d;etJ tfatiittt^ttip6re^trh:ev prinao momentQy qut>#eiis p 

, yiti;^ inf^reridae mejitioiiefn ifecit , Sihitmti&m^j nee reliquii manda^ 
. tiHrerba rjmdii^' ^l^bliiiiij^iBd abiit & deferuitilfud alloquiutn diviriuin iL^. 
iafegaificohjiidieiiisi :Hatpoj(ikex|)ofiti6rie,fiqUimr^ '^^ i^S^D ne- 
que derertioneiii terrae! Judaicse^ riec recufationeni miniflerii prima-' 
rip fignificare , fed efTe tarimm ad^us coniequeri^^ 
( defertipne nimirum alloquif J rieceffariG proftuentes. i riuc referriv 
. pofEirit^lpea R. Aben-Efi^a addu^^^ /^. quae riof^rum fententi> 

. am <^mkm^tiddtn£j<^'6^^ 

' ' tUE-jr ' : ' ■ '' \ ' ■'■-■■ ''■■'■'■ 

, ■•- ■■-■■'; ■ , / -■■■ .■■■■s.,xxL-- - . .-■■;' ■■' ,- :-■ ■ 

Properaridum jani erit ad Ipcuni jjvquo j^^^ noK: 

mine U?^ttJ"^r\ infi^riitiiVr D vocis' fignificationes ad- . 

ducit R.'D. Kimchi ih Lexicofuo t|;^%nn / t^JVvilinna^.O"^^^^^ 

:/ nt^*"^t^nn niiD^ / uj^tE^nn Nspy / rpp^^ps" pts^ 

■ t nr " Dpr^ Gc '/^3!!'^ ' *tr^t£jnnb " i^^ijo ' qos, ( -^^»»^ ) 

ejusorbesmri) impletiTar^p^hifchayi^U^^ Tarfchifcb 

&' Sardiui&' JafpM^Exad,XXIlXy 20r La^iijfretiofas^ octtlim extei^ 
' dens colore hiacinthi. Et cor^iM ejus fictit- Tarfehifch^ I>an.Xy ^^figni- 

\, flcatioficut color Tarfchifch.' Etinifemtnapememtem Xarfchifchjon»^ 
• /. v,j* ad fugiendam Tarfchifch ibid. argentttm' extenfum ex Tar" 

:. fchifch adfertur JeK io,p. nomen loci. (^Sedfilii Jauan) 'Wfihsh.^ 

Tarfchifch gen*. lO .4.^ . Nomen fitmilidg^ .. ^ interpretatus fum , quodl 

. hinevocarettirnomen iftius loicL . Ghaldseus qtiartam fignificationeirt 

> .addit, quodTatfchifch marefignificet c^;?/.^./?»/^^^'^^. Judseiin- 
terpretes intelligunt jper vocem tlJiiyin cermm locum. " Sic R. A- 
barbanelinhvL "Nnp:jn T^ NW / UJ^n^ ^-^34 nstn r\2r^ 

~ j^Oi^j^tS: a^SKyiDip^n p. nm Eivoluitjonafugere TarfchifcB 
Efl h£c arbsvocata hodie inter Saracenos' Tunis. Et R. Aben Efra^. 
dicitin Gbmmerit.inh.i'GC. w '* ti^W t^rw '5 pto W 

: t5pnr>f>3 )3*^1J^ '''^ ^'^^ *"^^^ ^i^it Bagagny qttod TarfchifcB 
fit Tarfitf. SedRab. Mebajfer dicit (eamejfe) urbem Tunls- in A-^ 

frica / , 

: .. ^ §.XXIL "V. X • l^ a PfeiflFero loc; citi* 
ij^^UOilFarfchilch efic alicjuainii 
cia^Sc^^J^^^^ W^patriaF^^ ai 
norxiiri'^ Tarteffus vOcata;, terrlpor 
id«inus. Coriferat cui placet , j5^. 
«..7^^. ^c[ui prqlixe hanGutbem ii 
bftia , qui & ipfe TatteiTus dicitur 
• Avieno. Nos ha^tenus Jonam 
iucceffu benevolo Le(ftoris 
^: . contnihin nn . • *^N 
,,\ 


l -?. _. , , 

)loc;citi alla^ptob^ egujil 
alicjuaniitrbenvV ubl;verp^ 
ia Pauli^ an ih i^nca^aiiyeirojin Hiip ilio 
V terrlpore ^clufi eer to detekni^ 
\acety BofkarHG^p^rijpb, S» LiknLcap^FIL, ' 
2 Utbem in Hifpania oftendit inter duo Baetis , 
us diciturabAriftotele,Strabone,Paufania 6c 
Lus Jonam fugientem fecuti fiimus , quo vero 
Lec^oris judic^o reUnquimus, jamy 
contrahimus,diceiites: ! «s